True
sdafdf
EU akkuasetus ja tiukkenevat määräykset
Akkumateriaalit kiertoon.

Akkukauppiaan uudet haasteet. 

Oy Esco Ab toimii pienenä yrityksenä segmentillä joka on parhaillaan murroksessa. Maailma akkuistuu, ja akkuteknologiat vaihtuvat. Olemme jo vuosia myyneet litiumakkuja ja tehneet runsaasti litiumkonversioita veneisiin ja matkailuajoneuvoihin, sekä toimittaneet akkuja erilaisiin Off Grid järjestelmiin. Merkillepantavaa viimeisinä vuosina on ollut akkumarkkinan ylikuumeneminen ja villiintyminen. Akkuja tulee joka tuutista kovenevalla vauhdilla ja niiden taso ja määräykset vaihtelevat runsaasti.  Oma filosofiamme on ollut aina myydä tuotteita, joiden alkuperä ja taso on jollain tapaa selvitettävissä ja tiedossa. Valitettavan usein ns. vapailta markkinoilta ostetut akut ovat hyvin vaikeasti selvitettäviä, mutta merkittävästi edullisempia. Tähän on tulossa kumminkin muutos EU akkuasetuksen johdosta. 

Tämä artikkeli käsittelee pintapuolisesti akkuasetusta ja akkujen kierrätettävyyttä ja perustuu Recser / suomen paristokierrätyksen esitykseen aiheesta Finnboatin tekniikkapäivillä .


 Artikkelissa on viittauksia Valtioneuvoston sivuille sekä itse akkuasetukseen, josta asiaa voidaan tarkastaa. Hyödyllinen linkki akkujen käsittelystä löytyy akkuopas.fi sivustolta. Nämä ohjeet ja artikkelit ovat toistaiseksi keskittyneet pienakkujen, kuten akkukoneiden ja muiden "nyrkinkokoisten akkujen" käsittelyyn, mutta samat lainalaisuudet pätevät myös isompiin akkuihin, joihin EU akkuasetus nyt leviää. Linkki akkujen käsitelyoppaaseen

Pyrimme olemaan mukana kehityksessä ja vastaamaan yhteiskunnan velvotteisiin asiassa ja levittämään tietoa myös kuluttajille. 

Mailmaa ei pelasteta likaisilla akuilla

Akkujen määrä kasvaa ympärillämme kiihtyvää vauhtia. Erilaiset kannettavat tietokoneet, puhelimet ja akkukoneet ovat vain alkusoittoa, kun meidän liikennevälineemme alkavat sähköistymään ja energian varastointiin tarvitaan enemmän akkuja. Pian omakotitalojenkin nurkassa voi olla iso akkupankki tasaamassa kulutushuippuja. 

Akkuteollisuus on erittäin nopeasti kasvava ala ja nielee runsaasti arvokkaita metalleja, Lyijyä, litiumia, kobolttia, kuparia, alumiinia. Samaan aikaan kun metallien kaivaminen maasta yleistyy, yleistyy myös niiden mukanaan tuovat ongelmat. Ympäristön saastuminen, raskasmetallirasitus, ja kaivosteollisuuden sekä valmistuksen hiilidioksidipäästöt jne. 

Vuonna 2022 käytetyistä raakamateriaaleista päätyi kierrätykseen 8,6%, tämä on todella vähän verrattuna siihen, mitä sen pitäisi olla ( Lähde https://www.circularity-gap.world/2022)

Yli 90% kaikesta raakamateriaalista päätyy joko kaatopaikoille tai polttoon. 


EU akkuasetus

EU:lla on Green Deal tavoiteohjelma, jolla se pyrkii ensimmäisenä maanosana hiilidioksidineutraliuteen. Pelkästään rajoittamalla ei tähän päästä vaan kehittämällä uusia tapoja toimia, varastoida energiaa ja hyödyntää olemassa olevaa materiaalia nykyistä enemmän. Se että ostamme kiinasta, usein tuntemattomattomilla tuotantotavoilla, mahdollisesti kestämättömästi valmistettu akkua kontti toisensa jälkeen ei ole meidän, eikä maanosan etu. 

Akkuasetuksen päätavoitteita ovat. 

 • Sisämarkkinoiden vahvistaminen. Tuotetaan akkuja lähempänä käyttäjiä ja tuetaan omaa akkuteollisuutta. 
 • Kiertotalouden edistäminen. Valmistetaan akut tavalla, jolla voimme hyödyntää niissä olevan materiaalin uudelleen ja uudelleen
 • Haitallisten ympäristö ja sosiaalisten vaikutusten vähentäminen. Useissa kaukoidän maissa ei kaikilta osin humanitääriset ja ympäristönäkökohdat tule huomioitua niin, että akkumateriaalien ja akkujen tuotanto olisi kestävällä pohjalla. 

Akkuasetuksen tavoitteena on kattaa koko elinkaari, niin että akun valmistus, valmistuksessa käytettävät materiaalit ja niiden kierrätettävyys on tiedossa koko akun elinkaaren ajan.

 Akkuasetus sisältää merkittävän määrän määräyksiä, 15 erilaista liitettä sekä 30 delegoitua täytäntöönpanomääräystä, joita ei tässä yhteydessä voida kuin riipaista pintaa. Mutta muutamia tärkempiä ja näkyvimpiä vaatimuksia tulevat olemaan

 • Tarkemmin määritellyt yleiset säännökset akuissa
 • Kestävää kehitystä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset
 • Merkintä- ja tietovaatimukset
 • Akkujen vaatimustenmukaisuus
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittaminen
 • Muut kuin VII luvussa tarkoitetut talouden toimijoiden velvollisuudet.
 • Due Diligenceä koskevat vaatimukset
 • Akkujen käsittely elinkaaren päättyessä
 • Sähköinen tiedonvaihto
 • Unionin markkinavalvonta, unionin markkinoille tuleville akuille tehtävät tarkastukset sekä unionin suojamenettelyt
 • Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat ja menettely vaarallisia aineita koskevien rajoitusten muuttamiseksi

Tarkempia tietoja akkuasetuksesta löytyy EU:n sivuilta, sekä ilmoitus täytäntöönpanosta valtioneuvoston sivuilta. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj

https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/eu-n-akkuasetus-astuu-tanaan-voimaan-pitkalla-aikavalilla-isoja-muutoksia-akkualalle

Akkuasetuksen voimaantulo

Akkuasetus on tullut voimaan 17.8.2023 ja akkuasetuksia aletaan soveltamaan 18.2.2024 alkaen vaiheittain. Vaiheessa 1  alkaa akkujen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn soveltaminen,  sekä akkujen CE-merkintää sekä mukana toimitettavien turvallisuusohjeiden vaatimusten mukaisuus.  18.8.2025 alkaen aletaan soveltamaan artiklan VIII lukua, joka koskee tuottajavastuuta ja jätehuoltoa sekä kierrätettävyyttä. Tällöin akkujen maahantuojalla, on velvollisuus huolehtia akkujen kierrätysjärjestelyt ja ottaa vastaan akut ja toimittaa nämä kierrätettäväksi. 

Asetukset ovat tiukkoja ja sitovia, joka tulee iskemään todella rajusti ns. "villiin" akkukauppaan, jossa liki kuka tahansa voi olla akkuvalmistaja liimaamalla tarran akun kylkeen. Akun maahantuojalla tai markkinoille asettajalla tulee olemaan vastuu koko akun elinkaaresta, sekä kierrätettävyydestä. 

"Tuottajat hyväksyvät vastuunsa suunnitellessaan tuotteita ja ottavat samalla vastuun ympäristövaikutuksista, joita ei voida poistaa suunnittelulla. Laajennetulla tuottajavastuulla tarkoitetaan sitä, että tuotteiden valmistajien ja maahantuojien tulee kantaa vastuu tuotteidensa ympäristövaikutuksista koko tuotteen elinkaaren ajan"

Tuottajavastuun tasot.

Tuottajavastuu velvoittaa maahantuojia ja valmistajia monien eri säännösten kautta vaikuttamaan markkina ja arvoketjuun ja tulee vaikuttamaan lähivuosina huomattavasti akkumarkkinaan. Tiukkenevat vaatimukset nostavat hintatasoa satavarmasti, mutta mahdollistavat myös arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksen. 

1. Velvollisuus noudattaa jätelain etusijajärjestystä ja jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuu

 • Jätelaki 8 §: Yleinen velvollisuus noudattaa jätelakiin kirjattua etusijajärjestystä
 • Jätelaki 46 §: Tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.
 • Jätelaki 54 §: Tuottajan kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

2. Ympäristö-myötäinen tuotesuunnittelu

 • Jätelaki 9 §: Tuotteita koskevat huolehtimisvelvollisuudet ja kiellot
 • Jätelaki 63 a §: Maksuosuuksien mukauttamisvaatimukset

3. Kestävät ja kiertävät akut & akkuraaka-aineet EU:n akkuasetus:

 • Hankintaketjun selvitysperiaatteet
 • Kestävyys- ja laatuvaatimukset
 • Uudelleenkäyttöä, uudelleenvalmistusta ja kierrätysraaka-aineiden hyödyntämistä koskevat vaatimukset.

Tuottajavastuu ei sinänsä ole uusi asia. Jo vuonna 1995 on tullut auton renkaat tuottajavastuun piiriin, sen jälkeen pakkaukset, keräyspaperit, romuajoneuvot, sähkö ja elektroniikkalaitteet, juomapakkaukset ja paristotkin tulivat tuottajavastuun piiriin vuonna 2008. 

Tuottajavastuun velvotteiden hoitamiseen on  tuottajat perustaneet yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka keskitetysti huolehtivat materiaalien kierrätyksen. Esimerkiksi recser, SELT, Palpa, Sumi, Akkukierrätys, suomen rengaskierrätys, suomen keräystuote jne. Maahantuojien sekä jälleenmyyjien on sula mahdottomuus hoitaa jokainen itse tätä asiaa. 
Akkujen hävityksen turvallisuus

Jokainen akku on kierrättämisen arvoinen, niin paristot kuin akutkin sisältävät arvokkaita materiaaleja jotka on ensisijaisen tärkeä saada oikeaoppisesti kiertoon. Tässä myös tuottajavastuu alkaa suunnittelupöydältä niin, että jokainen akku olisi mahdollista turvallisesti kierrättää.  Akut sisältävät huomattavan määrän myös myrkyllisiä kemikaaleja ja pelkät akkuromun siirtokuljetukset hävityspaikalle voivat aiheuttaa riskin. Tämän vuoksi myös loppupää kaupasta takaisin kierrätykseen, sekä tieto siitä, mitä akussa on, miten se on valmistettu ja miten se voidaan kierrättä on elintärkeää.  Kierrätetyistä akuista ja paristoista saatavat metallit säästävät päästöjä jopa 98 %
verrattuna neitseellisesti louhittuihin. (lähde paristokierrätys.fi)

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

EU akkuasetuksen vaiheittainen käytäntöönpano tulee muuttamaan akkujen kauppaa ja maahantuontia huomattavasti. Tulemme olemaan tässä mukana ja päivitämme tietoja sen mukaan kun se vaikuttaa itse akkujen myyntiin. 

EU akkuasetus ja tiukkenevat määräykset
Oy Esco Ab, Mika Vanhala 11 joulukuuta, 2023
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin
sdafdf
Sähköpäivät ovat taas täällä
Varaa oma paikkasi

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.